Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetového magazínu umístěného pod doménou prosvet.cz je:

Provozovatel:

ProSvět media s.r.o.

Adresa: Rybná 716/24,
110 00 Praha 1 – Staré Město

: 07192096
DIČ: CZ07192096

E-mail: [email protected]

(dále jen “Provozovatel”)

Všeobecná pravidla používání a podmínky pro uživatele webové stránky

1 Základní ustanovení

1.1 Provozovatel je majitelem ochranné známky “ProSvět.cz”; je držitelem doménového jména “prosvet.cz”, je nositelem práv spojených a souvisejících s webovou stránkou, její komponent a funkcionálních prvků. Provozovatel provozuje webovou stránku prosvet.cz je nositelem práv spojených a souvisejících s webovou stránkou, její komponent a funkcionálních prvků. Provozovatel odpovídá za funkčnost a provoz webové stránky, využívá daný mediální prostor na reklamu a přebírá odpovědnost za webovou stránku během trvání platnosti dohody.

1.2 Uživatel webové stránky je fyzická osoba, která navštíví a/nebo používá webovou stránku: prosvet.cz (dále jen “Uživatel”).

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka prosvet.cz je veřejné internetové médium dostupné pro každého s přístupem na internet.

2.2 Přístup na stránku a její používání se řídí podmínkami pro používání tohoto portálu, přičemž vstupem na tuto webovou stránku a jejím používáním vyjadřuje osoba zároveň výslovný souhlas s uvedenými podmínkami a s jejich dodržováním. Návštěvník, který nesouhlasí s pravidly a podmínkami, nesmí využívat jednotlivé prvky a pobývat na internetových stránkách prosvet.cz.

2.3 Aby Uživatel mohl webovou stránku prosvet.cz využívat, musí nejprve souhlasit s těmito všeobecnými pravidlami a podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasí, nesmí tuto službu využívat.

3 Soukromí Uživatelů a ochrana osobních údajů Uživatelů

3.1 Registrace na webové stránce prosvet.cz je dobrovolná.

3.2 Provozovatel organizuje na webové stránce soutěže o věcné ceny, do kterých se mohou uživatelé přihlásit a dobrovolně poskytnout osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště (ulice, číslo popisné, město/obec, PSČ), telefonní číslo. V případě, že Uživatel, který se přihlásil do soutěže realizované provozovatelem nedosáhl věku 15 let, je nutný souhlas zákonného zástupce takového Uživatele, který se považuje za daný vyznačením souhlasu ve formuláři na odesílání soutěží nebo písemně vyjádřený souhlas. Takto získané osobní údaje Provozovatel použije pro účely spojené s organizací soutěže, a to zejména pro zajištění administrativy spojené s organizováním soutěže, za účelem kontaktování a předání/odeslání věcné ceny uživateli – výherci soutěže (pro účely poštovního styku), případně za účelem nabídky v možném pokračování soutěže v dalším kole a za účelem zasílání reklamních e-mailů na Uživatelem poskytnutou e-mailovou adresu.

3.3 Provozovatel zpracovává Uživatelem dobrovolně poskytnuté osobní údaje, a to jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen “osobní údaje”) podle zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. Uživatel vyznačením souhlasu ve formuláři k tomu určeném, dává ve smyslu tohoto zákona Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které dobrovolně poskytl Provozovateli v rozsahu jméno, příjmení, bydliště (ulice, číslo popisné, město / obec, PSČ), e-mailová adresa, telefonní číslo pro účely vytváření databáze pro účely a potřeby soutěží organizovaných provozovatelem na jeho webové stránce www.prosvet.cz a zároveň dává výslovný souhlas k poskytnutí osobních údajů pro účely poštovního styku a doručovatelské / kurýrní společnosti za účelem doručení věcné ceny ze soutěže a výslovný souhlas ke zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště ( město / obec) na webové stránce v souvislosti se zveřejněním vítěze soutěže a výherce věcné ceny. Uživatel dává ve smyslu zákona výslovný souhlas Provozovateli se zasíláním reklamních e-mailů elektronickou poštou na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Provozovateli dobrovolně poskytl. Uživatel dává souhlasy na dobu neurčitou, po dobu trvání zpracování osobních údajů pro uvedené účely. Uživatel prohlašuje, že tímto je včas a řádně informován o zpracování a získávání jeho osobních údajů. Oba souhlasy může uživatel kdykoliv odvolat písemně na adresu sídla Provozovatele nebo elektronickou formou na emailovou adresu Provozovatele. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovávané osobní údaje neposkytuje žádné třetí straně mimo udělen souhlas a nezpřístupňuje žádnému příjemci.

4 Uživatelský obsah

4.1 Jakýkoliv Uživatel může zasílat Obsah různými formami. Provozovatel, bez ohledu na to, zda bude tento Obsah zveřejněn nebo ne, nezaručuje důvěrnost žádného obsahu.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že je výhradně zodpovědný za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s žádným Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s Obsahem.

4.3 Uživatel nesmí do článků, komentářů, zpráv a příspěvků ve fóru přidávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Provozovatel nekontroluje obsah uvedený na stránce a odeslán Uživateli. Příspěvky jsou kontrolovány, pouze pokud autorem je označen “prosvet team, prosvet redakce”.

5 Duševní vlastnictví/autorská práva

5.1. I když provozovatel stránky a web stránka prosvet.cz neodpovídá za články, fotografie, příspěvky, komentáře Uživatelů, ale dbá na zásady v oblasti duševního vlastnictví a autorských práv.

5.2 Každý Uživatel se zavazuje, že bude přidávat do článků, komentářů, příspěvků ve fóru prosvet.cz jen takový obsah, ke kterému má autorská práva nebo souhlas autora, v opačném případě přebírá odpovědnost za následky s tím spojené.

5.3 Každý uživatel používáním stránek prohlašuje, že bude dodržovat a ctít autorská práva do maximální míry, což znamená:

  • nebude kopírovat obsah z jiných webů,
  • nebude jednoduše a bezduše překládat celý obsah z jiných webů,
  • nepoužije fotografie, jejichž vypořádání autorských práv je otázkou, jsou majetkem tiskových agentur, foto-bank nebo jednotlivců a nemá na ně povolení,
  • pokud má zájem o použití fotografí, kontaktuje majitele autorských práv / autora fotografií s prosbou o povolení použití. Odpověď, kladnou nebo zápornou si redaktor ponechá. Pokud použije nějaké fotografie, prohlašuje, že má autorská práva vypořádány a fotografie vkládá na vlastní zodpovědnost.

6 Porušení autorských práv nebo jiných práv

6.1 Pokud by se nějakým nedopatřením, byť jen přes třetí stranu na stránce zobrazil nebo vyskytl materiál, který narušuje Vaše nebo kohokoli práva, prosím, okamžitě nás kontaktujte a neprodleně napravíme chybu některého z našich registrovaných Uživatelů, kteří ale jakýkoliv obsah přidávají dobrovolně a pod vlastním jménem bez koordinace a přímého vědomí Provozovatele.

7 Obsah na našich serverech

7.1 Portál prosvet.cz a jeho Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a subjektivní názory, které zveřejňují jednotliví autoři a/nebo Uživatelé vlastním jménem. Názory a postoje nejsou post

vyjadřuje svůj souhlas s žádným Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s Obsahem.

4.3 Uživatel nesmí do článků, komentářů, zpráv a příspěvků ve fóru přidávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Provozovatel nekontroluje obsah uvedený na stránce a odeslán Uživateli. Příspěvky jsou kontrolovány, pouze pokud autorem je označen “prosvet team, prosvet redakce”.

5 Duševní vlastnictví/autorská práva

5.1 I když provozovatel stránky a web stránka prosvet.cz neodpovídá za články, fotografie, příspěvky, komentáře Uživatelů, ale dbá na zásady v oblasti duševního vlastnictví a autorských práv.

5.2 Každý Uživatel se zavazuje, že bude přidávat do článků, komentářů, příspěvků ve fóru prosvet.cz jen takový obsah, ke kterému má autorská práva nebo souhlas autora, v opačném případě přebírá odpovědnost za následky s tím spojené.

5.3 Každý uživatel používáním stránek prohlašuje, že bude dodržovat a ctít autorská práva do maximální míry, což znamená:

  • nebude kopírovat obsah z jiných webů,
  • nebude jednoduše a bezduše překládat celý obsah z jiných webů,
  • nepoužije fotografie, jejichž vypořádání autorských práv je otázkou, jsou majetkem tiskových agentur, foto-bank nebo jednotlivců a nemá na ně povolení,
  • pokud má zájem o použití fotografí, kontaktuje majitele autorských práv / autora fotografií s prosbou o povolení použití. Odpověď, kladnou nebo zápornou si redaktor ponechá. Pokud použije nějaké fotografie, prohlašuje, že má autorská práva vypořádány a fotografie vkládá na vlastní zodpovědnost.

6 Porušení autorských práv nebo jiných práv

6.1 Pokud by se nějakým nedopatřením, byť jen přes třetí stranu na stránce zobrazil nebo vyskytl materiál, který narušuje Vaše nebo kohokoli práva, prosím, okamžitě nás kontaktujte a neprodleně napravíme chybu některého z našich registrovaných Uživatelů, kteří ale jakýkoliv obsah přidávají dobrovolně a pod vlastním jménem bez koordinace a přímého vědomí Provozovatele.

7 Obsah na našich serverech

7.1 Portál prosvet.cz a jeho Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a subjektivní názory, které zveřejňují jednotliví autoři a/nebo Uživatelé vlastním jménem. Názory a postoje nejsou postoji provozovatele portálu prosvet.cz.

7.2 Obsah na stránce není monitorován provozovatelem. Pokud se vyskytne obsah na stránce, který porušuje někoho práva nebo právní normy České republiky, obsah bude odstraněn po upozornění provozovatele.

8 Odkazy

8.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetí strany / třetích stran nebo vložená část stránek třetích stran (embednuté části, například youtube videa) jsou volně dostupné každému uživateli internetu.

8.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takovýchto webových stránek a portálů propojených s touto stránkou prostřednictvím odkazů (linků) na nebo z této stránky, spojování s jinými stránkami nebo portály mimo této stránky Uživatel realizuje na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za případnou nedostupnost, kvalitu a obsah externě prolinkování webových stránek a neodpovídá za obsahy externích webových stránek, které porušují právo nebo jinou formou způsobí Uživatelem škodu. Umístění takových odkazů ze strany Provozovatele na této stránce slouží jedině pro lepší orientaci Uživatelů.

9 Práva a povinnosti uživatele

9.1 Uživatel bere na vědomí, že na prosvet.cz a všech podstránkách, subdomény nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR a / nebo s obecnou morálkou, tedy nesmí:

– Propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině, – Odesílat příspěvky s erotickým obsahem, – Propagovat dětskou pornografii, – Propagovat politickou stranu nebo její představitele, – Využívat přímo nebo skrytou formou portál na reklamu třetí strany, – Uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo klamavé zprávy o třetím subjektu.

10 Práva a povinnosti Provozovatele

10.1 Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuse a jejich obsah, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživateli a uživateli.

10.2 Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli nebo Uživatelem způsobena v souvislosti s používáním webové stránky, případně s používáním služeb na webové stránce. Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou neodborným použitím uživatelské

ho konta samotným uživatelem, zneužitím nebo ztrátou identifikačních a registračních údajů uživatele. Provozovatel neodpovídá za škodu, která by vznikla uživateli nesprávným interpretováním nebo použitím informací uvedených na webové stránce.

10.3 Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci Uživatele, a to i bez uvedení důvodu.

11 Soutěže

11.1 Do soutěží na stránce se může zapojit osoba starší 18 let.

11.2 V případě osoby mladší 18 let se může zapojit se souhlasem zákonného zástupce.

11.3 Osoba, která se zapojí do soutěží na www.prosvet.cz dává souhlas ke zpracování osobních údajů. Rovněž souhlasí, že její emailová adresa může být sdílena s organizátorem soutěže, nebo se společností, která poskytla produkty do soutěže.

12 Změna pravidel

12.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání webové stránky. Pokud Uživatel pokračuje v používání služeb serverů po provedení těchto změn Provozovatelem, tak se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Provozovatel má právo kdykoliv měnit obsahy, případně služby webové stránky. Provozovatel není odpovědný za nepřetržitou dostupnost webové stránky. Na používání webové stránky není dán nárok. Podmínky se řídí českým právem a musí být interpretovány ve smyslu českého práva.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 2. 2022.